Ithuluzi lokubheka izimila nezilwane ezihlaselayo (Zulu) – Umbulalazwe (Parthenium hysterophorus)